WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, EXPOM Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r. w biurze Spółki: ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:  56 474 22 43/44.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd EXPOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kurzętniku, ul. Sienkiewicza 19 (dalej jako „Spółka”), działając zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 09 września 2020 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki EXPOM Spółka Akcyjna., ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Kurzętniku, przy ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 09-08 września 2020 roku, w godzinach od 7:00 do 15:00.