Informacje ogólne

Firma EXPOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kurzętniku, ul. Sienkiewicza 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000080483,
NIP: 877-00-01-695, Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 610 050,00 zł, jest w pełni opłacony i dzieli się na 244 020 akcji imiennych o wartości nominalnej 2,5 zł każda.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, w osobie Prezesa Zarządu. W skład Zarządu wchodzi: Rafał Domżalski – Prezes Zarządu. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

Rada Nadzorcza składa się z 4 członków. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Włodzimierz Chrobak, Piotr Chrobak, Anita Anna Prokop-Domżalska, Tadeusz Prokop. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych informujemy, że przetwarzamy dane osobowe akcjonariuszy.

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest EXPOM Spółka Akcyjna (KRS: 000080483). Można się z nami kontaktować poprzez:
– adres e-mail: expom@expom.pl
– telefon kontaktowy: +48 56 474 22 43

– pisemnie na adres: EXPOM Spółka Akcyjna., ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik

 Cel i podstawa przetwarzania: 

Dane osobowe akcjonariuszy są przetwarzane w celu prowadzenia księgi akcyjnej i realizacji innych obowiązków prawnych związanych z akcjonariuszami.

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje akcjonariuszom:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
– prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do sprzeciwu;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

NIP: 877-00-01-695, Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 610 050,00 zł, jest w pełni opłacony i dzieli się na 244 020 akcji imiennych o wartości nominalnej 2,5 zł każda.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, w osobie Prezesa Zarządu. W skład Zarządu wchodzi: Rafał Domżalski – Prezes Zarządu. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

Rada Nadzorcza składa się z 4 członków. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Włodzimierz Chrobak, Piotr Chrobak, Anita Anna Prokop-Domżalska, Tadeusz Prokop. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. 

Komunikaty dla Akcjonariuszy:

do pobrania

Pobierz broszurę informacyjną firmy.